_

مهمانی شام آخر سال شرکت پایا دندان پیشرو برای دندان پزشکان محترم در رستوران مجتمع سانا (نهم اسفند 1397)

_